Bazhenov S. R.,  Elepov B. S.,  Kalyuzhnaya T. A.,  Lavrik O. L.,  Pavlov A. I.,  Skaruk G. A., Shabanov A. V. Development of Information and Library System in SB RAS for scientific communications in 2007–2009

Abstract:

The results of the research project «Development of Information and Library System in SB RAS for scientific communications» in 2007–2009 are presented.